دانشگاه ها و مراکز آموزشی

دانشگاه صنعتی شریف

ماناسازان با توجه به نیاز خود جهت انجام پروژه‌های مطالعاتی، نسبت به جلب همکاری اساتید و انعقاد تفاهم‌نامه با مراکز پژوهشی و دانشگاهی اقدام نموده‌است.از این‌رو بر اساس تفاهمات انجام‌شده، در حال حاضر امکان بهره‌گیری شرکت از پشتوانه علمی و امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری گروه‌های پژوهشی در دانشگاه صنعتی شریف میسر می‌باشد.

دانشگاه صنعتی شریف
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دانشگاه امیر کبیر

ماناسازان با توجه به نیاز خود جهت انجام پروژه‌های مطالعاتی، نسبت به جلب همکاری اساتید و انعقاد تفاهم‌نامه با مراکز پژوهشی و دانشگاهی اقدام نموده‌است.از این‌رو بر اساس تفاهمات انجام‌شده، در حال حاضر امکان بهره‌گیری شرکت از پشتوانه علمی و امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری گروه‌های پژوهشی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر میسر می‌باشد.